ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПОК

Правила користування та здійснення покупок за допомогою інтернет ресурсу penіnsula.com.ua регламентується публічним клієнтським договором.

Власник інтернет-магазину – https://Самоцвіти.if.ua/, Фурса Роман Петрович, або уповноважена власником особа, далі іменується «Продавець», керуючись ст. 633 Громадянського кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, далі іменуються «Покупець», аксесуари та біжутерію, а також подібні вироби, в асортименті на умовах цього Публічного договору, які наведені нижче:

1. Терміни, які використовуються в Публічному договорі.

1.1. Власник інтернет-магазину https://Самоцвіти.if.ua/- фізична особа-підприємець Фурса Роман Петрович

 1.2. Публічний договір – договір купівлі-продажу, що встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому відповідно до законодавства України, надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.4. Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцеві на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється: - шляхом замовлення Покупця, здійсненого через кошик замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб- адресою https://Самоцвіти.if.ua/; - шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, зазначеним в інтернет-магазині Продавця за веб- адресою https://Самоцвіти.if.ua/; - шляхом замовлення Покупця, здійсненого в роздрібних магазинах Продавця; ці дії свідчать про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.5. Товар – біжутерія та аксесуарии у кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://Самоцвіти.if.ua/

1.6. Суттєвий недолік – недолік, що унеможливлює або робить неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову за незалежними від Покупця причинами і при цьому має одну з перерахованих нижче ознак: - недолік взагалі не може бути усунутий; - усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів; - недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного та безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчезазначених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснене через кошик замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://Самоцвіти.if.ua/.

2.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснене за допомогою відправлення повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, зазначеними за веб-адресою https://Самоцвіти.if.ua/.

2.1.3. замовлення Покупця, здійснене у роздрібних магазинах Продавця (способи, передбачені п.п. 2.1.1.,

2.1.2. і 2.1.3. п. 2.1. Договору, далі за текстом разом або окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. З моменту одержання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, що належить Продавцеві за правом власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його в порядку та на умовах, передбачених Публічним договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою сайту в описі під кожним відповідним Товаром.

4. Якість Товару.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до його якості або зразків (еталонів). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.  У випадку виявлення Покупцем протягом 14 днів недоліків Товару Покупець має право:

4.2.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

4.2.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк.

4.3. У випадку виявлення Покупцем протягом 14 днів істотних недоліків Товару Покупець має право:

4.3.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

4.3.2. вимагати заміни Товару на такий самий або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

4.4. Доставка Товару для усунення недоліків у найближчу торгову точку Продавця протягом 14 днів за рахунок Покупця.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет- магазині Продавця за веб-адресою – https://Самоцвіти.if.ua/uk/content/1-delivery на момент здійснення Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У випадку доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У випадку доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторською службою тощо.), відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідна третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві в наступний термін:

5.5.1. не пізніше - 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Замовлення у випадку наявності Товару на складі в Продавця;

5.5.2. в інший погоджений Покупцем і Продавцем строк

5.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 (ста) % вартості Товару будь-яким передбаченим способом.

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, зазначених в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://Самоцвіти.if.ua на момент здійснення Замовлення Покупцем і вимагає підтвердження Продавцем після одержання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку:

6.2.1. При оформленні Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується оплатити до 100 (сто) % від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунка або в інший спосіб погоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України – гривні.

6.4. Оплата Покупцем Товару здійснюється одним з наступних способів:

6.4.1. перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

6.4.2. перерахуванням грошових коштів на картковий рахунок Продавця. Днем здійснення платежу є день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

7. Відповідальність.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У випадку порушення Продавцем термінів доставки Товару, передбачених Публічним договором, Продавець зобов'язується виплатити Покупцеві штраф у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення термінів доставки.

7.3. У випадку дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки Товару Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Товар.

7.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.

7.5. Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічним договором у випадках, якщо були обставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладання Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, що не могли бути передбачені та/або попереджені розумними способами.

7.6. Наявність та тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) повинні бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір набирає законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця та Покупця;

8.2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання Товару;

8.2.3. за рішенням суду;

8.2.4. у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Усі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

9.2. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно із чинним законодавством України.

9.3. У випадках, не врегульованих цим Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна допустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без внесення до нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються винятково для зручності та ніяким чином не впливають на їхній зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) сповіщений про внесення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних у базу персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцеві здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, відповідно до сформульованої мети їхньої обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин і відносин у сфері, передбаченій установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, що дозволяє закріпити особу за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних, Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається ним при укладанні Договору з Продавцем і необхідному для реалізації зазначеної вище мети.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) із правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних, винятково з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесятьох п'яти) років.

9.12. Покупець дозволяє доступ до персональних даних, які внесені в базу персональних даних, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) здійснюється винятково з метою, передбаченою цим Договором.

9.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за наступною адресою: 76019, вул. Тичини, 8а, м. Івано-Франківськ, Україна.

9.14. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем за наступною адресою: 76019, вул. Тичини, 8а, м. Івано-Франківськ, Україна.

Місце знаходження та реквізити Продавця

Фізична Особа Підприємець

Фурса Роман Петрович

76019, вул. Тичини, 8а, м.Івано-Франківськ, Україна.

Ідентифікаційний номер 3107715397

Р/Р UA223808050000000026002436669 

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  У  М.КИЄВІ,

МФО 380805Телефон: +38 066 56 57 566